ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

1η Νοεμβρίου, Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Σώματος & Μεταμοσχεύσεων

Ποιος μπορεί να γίνει μετά θάνατον δωρητής ιστών και οργάνων;

Οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα, κάθε ηλικίας, μπορεί να γίνει δωρητής μετά θάνατον. Η αφαίρεση διενεργείται μετά την επέλευση του 

θανάτου, έστω και αν οι λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με 

τεχνητά μέσα, και εφόσον ο δυνητικός δότης είχε εγγράφως συναινέσει σε αυτήν. Η 

αφαίρεση αποκλείεται αν είχε εγγράφως εκφράσει την άρνησή του. Αν ο δυνητικός δότης 

δεν είχε εκφράσει τη

συναίνεσή του ή την άρνησή του, η αφαίρεση διενεργείται εφόσον δεν αντιτίθεται σε

αυτήν οι συγγενείς του.

Από ποια ηλικία και μέχρι ποια μπορούν τα όργανα να αφαιρεθούν;

Τα όρια ηλικίας που είχαν τεθεί παλαιότερα έχουν ξεπερασθεί από τις εξελίξεις της

ιατρικής. Για τη λειτουργική κατάσταση του οργάνου που πρόκειται να αφαιρεθεί και

να μεταμοσχευτεί, σημαντική είναι η βιολογική και όχι η χρονολογική ηλικία.


Μπορώ να δωρίσω κάποιο όργανο ενώ είμαι ακόμα στη ζωή;

ΝΑΙ, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από ζώντα δότη ένα νεφρό σε έναν

συγγενή δευτέρου βαθμού εξ αίματος  (σύμφωνα με το Νόμο περί μεταμοσχεύσεων)

 και αυτό διότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει φυσιολογικά και με ένα μόνο νεφρό.

 Επίσης μπορεί να μεταμοσχευτεί μέρος του ήπατος, μέρος του πνεύμονα ή του 

λεπτού εντέρου και αιμοποιητικά κύτταρα (ο μυελός των οστών). Η αφαίρεση ιστών 

και οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει 

μεταμόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ 

αίματος,Ο περιορισμός δεν ισχύει στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

(μυελού των οστών).

Μπορώ να γίνω δωρητής αν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας;

Η παρουσία κάποιου προβλήματος υγείας δεν αποτελεί πάντα αντένδειξη για να 

γίνει κανείς δωρητής οργάνων. Η απόφαση για το αν τα όργανα είναι κατάλληλα για

μεταμόσχευση ή όχι λαμβάνεται μόνο από τον θεράποντα ιατρό.

Εξετάζεται αν ο δωρητής έχει κάποια μεταδιδόμενη ασθένεια;

ΝΑΙ. Πραγματοποιείται αιμοληψία σε όλους τους δυνητικούς δότες για να

αποκλειστούν μεταδιδόμενες ασθένειες όπως το ΗΙV (AIDS) και η ηπατίτιδα. 

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και γνωστοποιείται στην οικογένεια του δότη.

Μπορώ να συμφωνήσω να δωρίσω κάποια όργανα και όχι κάποια άλλα;

ΝΑΙ, μπορείς να καθορίσεις εσύ ποια όργανα θέλεις να δωρίσεις. Η δήλωση δωρεάς

σου δίνει τη δυνατότητα να επισημάνεις τον ιστό, το όργανο ή τα όργανα που

επιθυμείς να δωρίσεις.

Ποιος θα πάρει τα όργανά μου αν γίνω δωρητής;

Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού Μητρώου

διενεργείται αναλόγως με το όργανο που μεταμοσχεύεται και βάσει κριτηρίων 

όπως η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, το ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της

επέμβασης, ο χρόνος αναμονής, η ηλικία, το σωματικό βάρος, η εγγύτητα του τόπου

λήψης του μοσχεύματος προς τον τόπο μεταμόσχευσης. Το εθνικό μητρώο. 

υποχρεούται για επείγοντα περιστατικά να δημιουργεί ειδικό κατάλογο υποψηφίων 

ληπτών οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στη λήψη μοσχεύματος. Αν τα κριτήρια είναι

 ισοδύναμα,προηγούνται τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει, πριν παρουσιασθεί γι' 

αυτά η ανάγκη της μεταμόσχευσης, τη συναίνεσή τους για την αφαίρεση των 

οργάνων τους ύστερα από το θάνατό τους.

Πώς οργανώνεται μία μεταμόσχευση;

Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού Μητρώου

διενεργείται αναλόγως με το όργανο που μεταμοσχεύεται και βάσει κριτηρίων όπως

 η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, το ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της

επέμβασης, ο χρόνος αναμονής, η ηλικία, το σωματικό βάρος, η εγγύτητα του τόπου

λήψης του μοσχεύματος προς τον τόπο μεταμόσχευσης. Το Ε.Μ. υποχρεούται για

επείγοντα περιστατικά να δημιουργεί ειδικό κατάλογο υποψηφίων ληπτών οι οποίοι

έχουν προτεραιότητα στη λήψη μοσχεύματος. Αν τα κριτήρια είναι ισοδύναμα,

προηγούνται τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει, πριν παρουσιασθεί γι' αυτά η

 ανάγκη της μεταμόσχευσης, τη συναίνεσή τους για την αφαίρεση των οργάνων τους

 ύστερα από το θάνατό τους.

Πώς πιστοποιείται ο θάνατος;

Τρεις διαφορετικοί γιατροί, που δεν είναι μέλη της μεταμοσχευτικής ομάδας,

διενεργούν αυτόνομα μια σειρά από εξετάσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι 

ο ασθενής έχει υποστεί "νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους". 

Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι το τμήμα εκείνο του κεντρικού νευρικού συστήματος 

που συνδέει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια με τον νωτιαίο μυελό και στο οποίο εδράζουν,

 μεταξύ άλλων, τα κέντρα της αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίματος. 

Κατά συνέπεια νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται μη αναστρέψιμη 

διακοπή της αυτόματης αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίματος. 

Νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια 

κάποιου σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που επέφερε σημαντικής βαρύτητας 

εγκεφαλικά τραύματα ή συνεπεία ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Μπορούν να με κρατήσουν στη ζωή με μηχανήματα;

Ο ασθενής που έχει υποστεί νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους είναι νεκρός και

δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή. 

Τα μηχανήματα μπορούν απλά να διατηρήσουν την κυκλοφορία του αίματος 

παρέχοντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των οργάνων, ιστών και κυττάρων για 

μεταμόσχευση.

Θα με αφήσουν να πεθάνω επειδή ξέρουν ότι θέλω να γίνω δωρητής
οργάνων;

ΟΧΙ, γιατί η έναρξη της μεταμοσχευτικής διαδικασίας προϋποθέτει την πιστοποίηση

θανάτου. Η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού βασίζεται στην

αρχή ότι "η δωρεά οργάνων έρχεται πάντα δεύτερη μετά τους βασικούς ιατρικούς

χειρισμούς. Προέχει η επιβίωση του ασθενή και όλες οι προσπάθειες εστιάζονται σε

αυτό".

Θα χρησιμοποιηθούν τα όργανα που αφαιρέθηκαν με σκοπό τη

μεταμόσχευση για ερευνητικούς σκοπούς;

ΟΧΙ. Σύμφωνα με το νόμο "περί μεταμοσχεύσεων" η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και

οργάνων από άνθρωπο, ζώντα ή νεκρό, με σκοπό τη μεταμόσχευση σε άλλον

άνθρωπο, γίνεται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς.

Μαθαίνει ποτέο μεταμοσχευμένος ασθενής ποιος ήταν ο δότης;

ΟΧΙ. Η ταυτότητα του νεκρού δότη δεν αποκαλύπτεται στο λήπτη και στην

οικογένειά του. Δεν αποκαλύπτεται επίσης η ταυτότητα του λήπτη στην οικογένεια

του νεκρού δότη. Τα αρχεία των ληπτών περιέχουν "ευαίσθητα δεδομένα" που

προστατεύονται από το νόμο.

Γίνεται γνωστό ότι είμαι δωρητής οργάνων;

ΟΧΙ. Μόνο οι κοντινοί σας συγγενείς στους οποίους έχετε εμπιστευθεί την επιθυμία

σας γνωρίζουν την απόφασή σας. Όλα τα στοιχεία των δωρητών οργάνων

καταχωρούνται με ασφαλείς διαδικασίες στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων

που είναι απόρρητο και προστατεύεται από το νόμο.

Μπορούν οι άνθρωποι να αγοράσουν ή να πουλήσουν όργανα;

ΟΧΙ. Η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και οργάνων με σκοπό τη μεταμόσχευση γίνεται

χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Κάθε συναλλαγή μεταξύ λήπτη, δότη και των

οικογενειών τους, καθώς και αυτών με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, απαγορεύεται

και τιμωρείται από το νόμο. Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι η δωρεά οργάνων

είναι μία ελεύθερη πράξη. Θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο καθένας,

εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, μπορεί να λάβει μόσχευμα (ένα όργανο) και να

επανακτήσει την υγεία του και ότι δεν είναι εξαρτημένη η οικονομική κατάσταση του

λήπτη από τη δυνατότητα μεταμόσχευσης.

Μπορώ να κάνω δωρεά προς ορισμένο πρόσωπο;

ΟΧΙ. Η δωρεά ιστών και οργάνων για μετά το θάνατο του δότη δεν επιτρέπεται να

γίνεται προς ορισμένο λήπτη. Υπόδειξη του λήπτη από το δωρητή σώματος ή

οργάνων δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά ακολουθείται η καθορισμένη σειρά

προτεραιότητας.

Υπάρχουν θρησκευτικές αντιρρήσεις για τη μεταμόσχευση;

Οι περισσότερες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός κ. α.

έχουν θετική θέση απέναντι στις μεταμοσχεύσεις. 

Η Ορθόδοξη εκκλησία αντικρίζει τις μεταμοσχεύσεις με ιδιαίτερη συμπάθεια και κατανόηση και θεωρεί ότι:

"η δωρεά οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες καθώς και η νηφάλια και

συνειδητή απόφαση υγιούς ανθρώπου όπως προσφέρει κάποιο όργανό του εις

πάσχοντα συνάνθρωπο, ως πράξεις φιλαλληλίας και αγάπης, είναι σύμφωνοι με την

διδασκαλία και το φρόνημα της Εκκλησίας μας". Ωστόσο, αν κάποιος έχει

αμφιβολίες, μπορεί να το συζητήσει με τον πνευματικό του.

Η αφαίρεση οργάνων, ιστών ή κυττάρων παραμορφώνει το σώμα;

ΟΧΙ. Η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και οργάνων από νεκρό δότη γίνεται με τον

προσήκοντα σεβασμό στο σώμα του νεκρού, εκεί όπου βρίσκεται ο δότης και κάτω

από κατάλληλες συνθήκες. Η όλη διαδικασία διενεργείται με μεγάλη προσοχή από

χειρουργούς και εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς να παραμορφώνει το σώμα, την

όψη ή τα χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του δότη πληρώνει το κόστος της μεταμόσχευσης;

ΟΧΙ. Κάθε δαπάνη απαραίτητη για την αφαίρεση, μεταφορά και συντήρηση

κυττάρων, ιστών και οργάνων από ζώντα ή νεκρό δότη με σκοπό τη μεταμόσχευση

βαρύνει το Κράτος.

Τι είναι ο συντονιστής μεταμόσχευσης;

Είναι επαγγελματίας υγείας που έχει γνώση των θεμάτων της μεταμόσχευσης και

είναι υπεύθυνος για την οργάνωση όλων των διαδικασιών που αφορούν τις

επεμβάσεις δότη και λήπτη. Επιμελείται για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των

ληπτών και των οικογενειών των δοτών οργάνων, καθώς και για την παροχή 

σωστής ιατρικής φροντίδας στους δότες και λήπτες οργάνων.


Ποιος ο λόγος της κάρτας δωρεάς οργάνων;

Μετά τη συμπλήρωση και αποστολή στον Ε..Μ. της "δήλωσης δωρεάς οργάνων", ο

δυνητικός δότης πρέπει να συμπληρώσει την "κάρτα δωρεάς οργάνων", την οποία

οφείλει να φέρει πάντοτε μαζί του. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει τις διαδικασίες

για την υλοποίηση της επιθυμίας του.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω την επιθυμία μου να γίνω δωρητής;

Εγγράφεσαι κατευθείαν στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων αποστέλλοντας

στον Ε..Μ. τη "δήλωση δωρεάς οργάνων".

Μπορώ να αλλάξω γνώμη;

ΝΑΙ, μπορείς. Η συναίνεση ή η άρνηση για δωρεά οργάνων είναι πάντοτε ελεύθερα

ανακλητή. Απλά ενημερώνεις τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ζητάς τη

διαγραφή σου από τη λίστα δωρητών και ακυρώνεις την κάρτα δωρητή.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ;ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Η μεταμόσχευση είναι μία ιατρική πράξη κατά την οποία υγιή όργανα, ιστοί ή

κύτταρα μεταφέρονται από ένα νεκρό ή ζωντανό δότη σε ένα χρονίως πάσχοντα

άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων του. 

Η μεταμόσχευση, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της 

ιατρικής του 20ού αιώνα και έχει καθιερωθεί πλέον σήμερα ως μια θεραπευτική 

πρακτική, επιτρέπει την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώματος που είχαν 

μέχρι εκείνη την στιγμή χαθεί και σε μερικές περιπτώσεις είχαν μερικώς 

υποκατασταθεί με μια μηχανικού τύπου μέθοδο. Προϋπόθεση όμως για την 

εφαρμογή των μεταμοσχεύσεων είναι η προσφορά οργάνων, ιστών και κυττάρων. 

Η δωρεά κυττάρων, ιστών και οργάνων μετά θάνατον είναι ένα δώρο ζωής στον 

πάσχοντα συνάνθρωπο και ένα μήνυμα ελπίδας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ :

Πολλοί συνάνθρωποί μας χάνονται κάθε χρόνο περιμένοντας ένα όργανο που θα

σώσει τη ζωή τους ή θα βελτιώσει την ποιότητα της!

Δυστυχώς όμως, η έλλειψη οργάνων για μεταμόσχευση, αποτελεί τον κύριο

περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας.

Για τον λόγο αυτό, όσο το δυνατόν περισσότεροι από μας πρέπει να κατανοήσουμε

την σημασία της δωρεάς οργάνων και να την κάνουμε πραγματικότητα,

συμπληρώνοντας την δήλωση δωρεάς.

ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Είναι κατανοητό να θέλουμε να γνωρίζουμε πώς πραγματοποιείται η όλη διαδικασία,

πώς γίνεται ο χειρισμός των επιμέρους λεπτομερειών και ποιες είναι οι

προτεραιότητες σε έναν υποψήφιο δότη.

Η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού βασίζεται στην αρχή ότι

“η δωρεά οργάνων πάντοτε έρχεται δεύτερη μετά τους βασικούς ιατρικούς

χειρισμούς. “Όσο υπάρχει και η ελάχιστη ελπίδα επιβίωσης, αφαίρεση οργάνων δε

γίνεται.” Όταν όμως ο θεράπων ιατρός διαγνώσει το θάνατο, προβαίνει από κοινού 

με έναν αναισθησιολόγο και έναν νευρολόγο ή νευροχειρουργό στη σύνταξη του

σχετικού πιστοποιητικού θανάτου. Στην πιστοποίηση του θανάτου δε συμμετέχει

γιατρός που ανήκει στη μεταμοσχευτική ομάδα.

Στη συνέχεια ο θεράπων ιατρός, ενημερώνει άμεσα τις Υπηρεσίες του Εθνικού

Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και σε συνεργασία με αυτές, ενημερώνει την

οικογένεια για το θάνατο καθώς και για τη δυνατότητα δωρεάς ιστών και οργάνων με

σκοπό τη μεταμόσχευση, προκειμένου να εκφράσουν τη συναίνεση ή την άρνησή

τους στην περίπτωση που ο δυνητικός δότης δεν είχε εγγράφως εν ζωή συναινέσει 

ή αποκλείσει τη μεταμόσχευση.

Η αφαίρεση των οργάνων διενεργείται με την ίδια φροντίδα και με τον ίδιο σεβασμό

μιας οποιασδήποτε εγχείρησης.

Λίστα αναμονής

Η λίστα με τα άτομα που περιμένουν κάποιο μόσχευμα είναι καθημερινά μεταβλητή.

Ασθενείς εισέρχονται και εξέρχονται αυτής ανάλογα με την κατάστασή τους και ο

αριθμός μεταβάλλεται συνεχώς.

Όργανα που μπορούν να μεταμοσχευθούν:

Τα όργανα τα οποία μπορούν να μεταμοσχευτούν είναι οι νεφροί, η καρδιά, το ήπαρ,

οι πνεύμονες, το πάγκρεας και τμήμα του λεπτού εντέρου. Ιστοί και κύτταρα που

μπορούν να μεταμοσχευτούν, είναι το δέρμα, τα οστά, οι χόνδροι, οι βαλβίδες της

καρδιάς, ο κερατοειδής χιτώνας του οφθαλμού, αιμοποιητικά κύτταρα κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο νεφροί μεταμοσχεύονται σε δύο ασθενείς. Το ίδιο

συμβαίνει και με τους πνεύμονες, ενώ και το ήπαρ μπορεί να χωριστεί και να

μεταμοσχευθεί σε δύο διαφορετικούς λήπτες.

Από ιατρική άποψη το πιο συχνό είδος μεταμόσχευσης είναι η μεταμόσχευση

νεφρού. Μερικές φορές, το πάγκρεας μεταμοσχεύεται ταυτόχρονα με τον νεφρό σε

ορισμένα άτομα με ινσουλινο-εξαρτώμενο διαβήτη. Το πάγκρεας μπορεί επίσης να

μεταμοσχευθεί μόνο του.

Η μεταμόσχευση ήπατος και καρδιάς είναι επίσης μία διαδικασία ρουτίνας. 

Η συνδυαστική μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων από τον ίδιο δότη επίσης

πραγματοποιείται σε μερικές περιπτώσεις, συνήθως σε ανθρώπους που πάσχουν 

από κυστική ίνωση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για δωρεά
οργάνων για μεταμόσχευση:

Η μεταμόσχευση οργάνων μπορεί να σώσει ζωές ασθενών που παρουσιάζουν

ανεπάρκειες ζωτικών οργάνων.

Όμως το γεγονός ότι μόνο ένα χαμηλό ποσοστό των οικογενειών ατόμων που είναι

κατάλληλοι για δότες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων, αποτελεί ένα

ουσιώδη περιοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των μεταμοσχεύσεων.

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων που περιμένουν όργανα για

μεταμόσχευση. Στις ΗΠΑ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία υπάρχουν σήμερα

 76.000

ασθενείς που αναμένουν για μεταμόσχευση. Πολλές χιλιάδες απ' αυτούς πιθανόν να

πεθάνουν διότι δεν γίνονται αρκετές δωρεές οργάνων.

Μια έρευνα που δημοσιεύεται στις 4 Ιουλίου 2001 στο ιατρικό περιοδικό "Journal of

the American Medical Association" που έγινε στο Οχάιο από το 1994 έως το 1999

στις οικογένειες 420 ατόμων που ήταν υποψήφιοι δότες, είχε σαν στόχο να βρει τι

ήταν εκείνο που επηρέαζε τους συγγενείς στο να επιτρέψουν τη λήψη οργάνων από

τα αγαπημένα τους πρόσωπα για σκοπούς μεταμόσχευσης.

Το συμπέρασμα της ενδιαφέρουσας αυτής έρευνας ήταν ότι οι παράγοντες που

επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση των οικογενειών είναι η διαφώτιση για το

θέμα και η επιθυμία του ασθενούς να είναι ή όχι δότης.

Οι γιατροί βρήκαν ότι οι οικογένειες στις οποίες είχε συζητηθεί και αναλυθεί το θέμα

της δωρεάς οργάνων πριν συμβεί το μοιραίο για το αγαπημένο τους πρόσωπο 

έδιναν πιο εύκολα τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά.

Επίσης συμφωνούσαν συχνότερα να δώσουν όργανα για μεταμόσχευση, στις

περιπτώσεις που γνώριζαν εκ των προτέρων ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο είχε

εκφράσει την επιθυμία να είναι δότης.

Τα όργανα τα οποία μπορούν να δωριθούν είναι πολλά και περιλαμβάνουν την

καρδία, τους νεφρούς, το συκώτι, το έντερο, τους πνεύμονες, και το πάγκρεας.

Επίσης ορισμένοι ιστοί όπως ο κερατοειδής χιτώνας, οι βαλβίδες της καρδίας και το

δέρμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις.

Τα άτομα τα οποία επιθυμούν να γίνουν δότες οργάνων και να

χαρίσουν ζωή σε άλλους σε περίπτωση που συμβεί κάτι το μοιραίο με

εγκεφαλικό θάνατο είναι καλά να γνωρίζουν και να κάνουν τα

ακόλουθα:

· Πρέπει να πληροφορήσουν τους συγγενείς, τους φίλους και το γιατρό τους

ότι είναι η επιθυμία τους να είναι δότες οργάνων

· Είναι καλά να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, να έχουν την κάρτα δότη μαζί

τους πάντοτε, στο πορτοφόλι, στο αυτοκίνητο μαζί με την άδεια οδηγού.

Επίσης να δώσουν αντίγραφα στον γιατρό τους, στην οικογένειά τους και στο

δικηγόρο τους.

· Πρέπει να μεριμνήσουν μαζί με το δικηγόρο τους να κάνουν τις σχετικές

νομικές διαδικασίες για το ποιος θα μπορεί ν' αποφασίζει γι' αυτούς σε

περίπτωση που μπορεί να συμβεί εγκεφαλικός θάνατος. Το άτομο αυτό μπορεί

να είναι ο ίδιος ο δικηγόρος τους ή ένας φίλος τους ή ένα άτομο από την

οικογένεια τους
.

· Είναι καλό να ετοιμάσουν εκ των προτέρων ένα νομικό έγγραφο που να

περιγράφει με λεπτομέρεια τις επιθυμίες τους για θέματα που αφορούν την

φροντίδα και περίθαλψή τους σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν θα μπορούν να

έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία με το περιβάλλον

Είναι χρήσιμο τα άτομα τα οποία επιθυμούν να είναι δότες οργάνων

να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

· Το γεγονός ότι τεκμηριώνετε εκ των προτέρων την επιθυμία σας να είστε

δότες, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επηρεάσει την περίθαλψη που

θα σας δοθεί σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Ο πρωταρχικός στόχος

είναι πρώτα απ' όλα να σωθεί η δική σας ζωή.

· Οι ασθενείς οι οποίοι θα δεχθούν τα δικά σας όργανα, θα επιλεγούν βάσει της

σοβαρότητας της ασθένειας τους, βάσει του χρόνου αναμονής που είχαν μέχρι

τώρα και βάσει άλλων ιατρικών δεδομένων. Η οικονομική δύναμη του

ασθενούς που θα επωφεληθεί και το πόσο διάσημος είναι δεν επηρεάζουν την

απόφαση της επιλογής.

· Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για να γίνει κάποιος δότης

· Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση ούτε για σας ούτε για την οικογένειά σας

εάν αποφασίσετε να είστε δότης οργάνων

· Οι περισσότερες θρησκείες συμφωνούν με την δωρεά οργάνων

· Το σώμα σας δεν πρόκειται να υποστεί αλλαγές στη εμφάνισή του μετά από

τη λήψη οργάνων


Ανθρωποι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια υποβάλλονται στη

διαδικασία της αιμοκάθαρσης σ' ένα μηχάνημα τεχνητού νεφρού, 3-4 φορές

την εβδομάδα. Αυτή η Θεραπεία είναι πολύ δύσκολη και μόνο ένα μέρος της

νεφρικής λειτουργίας μπορεί να υποκαταστήσει. Η οικογενειακή και

κοινωνική ζωή αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε πλήρη αναστάτωση. 

Τα παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια έχουν διαταραχές στην ανάπτυξή τους και η

σχολική τους εκπαίδευση γίνεται προβληματική εξαιτίας της συχνής

νοσηλείας τους στο νοσοκομείο. Ασθενείς που δηλώνονται στη λίστα για ένα

μόσχευμα καρδιάς ή ήπατος είναι βαριά άρρωστοι και μπορούν να περιμένουν

μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η μεταμόσχευση είναι συχνά η

μόνη ελπίδα για έναν καρδιοπαθή ή ηπατοπαθή ασθενή ή κάποιον με

καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Η μεταμόσχευση κερατοειδούς δίνει ξανά

το φως σε τυφλούς ασθενής. Και οι εγκαυματίες -που συχνά είναι παιδιά- θα

έχουν λιγότερους πόνους και μικρότερες παραμορφώσεις, εάν τους

εξασφαλισθεί ένα δερματικό μόσχευμα για τη θεραπεία τους.

ΔΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Κάθε εγκεφαλικά νεκρός μπορεί να θεωρηθεί δότης οργάνων. 

Αυτό σημαίνει οτι κύρια όργανα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοσχεύματα 

για ασθενής που δηλώνονται σε μια λίστα για μεταμόσχευση. 

Ο άρρωστος, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός, νοσηλεύεται ήδη σε μια μονάδα 

εντατικής θεραπείας και είναι περιτριγυρισμένος από πολλά μηχανήματα. 

Τα μηχανήματα αυτά βοηθάνε τα όργανα τροφοδοτώντας τα κύτταρα με οξυγόνο,

παρακολουθούν τη λειτουργία της καρδιάς, διατηρούν τη θερμοκρασία του

σώματος σταθερή στους 37°C, διατηρούν την αρτηριακή πίεση ώστε να

εξασφαλίζεται η ροή του αίματος στα όργανα, γίνεται υποστήριξη με

φάρμακα και παρακολούθηση των νεφρών και απομάκρυνση των άχρηστων

ουσιών από τον οργανισμό. Εάν ο ασθενής αποσυνδεθεί από τη μηχανική

υποστήριξη, όλα τα όργανα θα πάψουν να λειτουργούν.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.

Η έκφραση εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει ότι όταν ο εγκέφαλος είναι νεκρός

το άτομο είναι νεκρό. Η αυτόματη αναπνοή έχει σταματήσει και το

σταμάτημα της λειτουργίας και των άλλων οργάνων είναι θέμα χρόνου. 

Η σύνδεση με τα μηχανήματα αυτά εξασφαλίζει μηχανικά την αναπνοή και

διατηρεί για διάστημα κάποιων ωρών ή ημερών τη λειτουργία των άλλων

οργάνων τα οποία παραμένοντας σε καλή κατάσταση μπορούν να

μεταμοσχευθούν σε άλλους ανθρώπους και να λειτουργήσουν φυσιολογικά

μέσα στο σώμα τους. Από κάθε άποψη, νομική, επιστημονική και ηθική ο

εγκεφαλικός θάνατος ισούται με το θάνατο του ανθρώπου.

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

Μόνο οι θεράποντες γιατροί μπορούν να πιστοποιήσουν τον εγκεφαλικό

θάνατο, βασιζόμενοι στις πιο σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. 

Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου γίνεται από τρεις γιατρούς, διαφορετικών

ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ομάδα των χειρουργών που θα

αφαιρέσει τα όργανα ή με τη μεταμοσχευτική ομάδα. Η βεβαίωση του

εγκεφαλικού θανάτου υπογράφεται και από του τρεις ιατρούς μετά από

απόλυτη συμφωνία τους και αφού έχουν εξετάσει τον ασθενή σε 2 διαφορετικούς που 

απέχουν μεταξύ τους 8 ώρες.

Ο ΕΝ ΖΩΗ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Σκέψου ότι: Εάν κάποιο άτομο της οικογένειας σου (συγγενής α' βαθμού)

είναι νεφροπαθής, υπάρχει η δυνατότητα να σωθεί εάν εσύ προσφέρεις τον

ένα σου νεφρό για μεταμόσχευση. Με αυτό το τρόπο, ο ασθενής μπορεί να

αποφύγει την ταλαιπωρία της αιμοκάθαρσης και τη πολύχρονη αναμονή για

μόσχευμα από εγκεφαλικά νεκρό δότη.Οι νεφρολόγοι λένε ότι τα

αποτελέσματα της μεταμόσχευσης από συγγενή δότη και μάλιστα από αδελφό

είναι καλύτερα γιατί η HLA συμβατότητα υπάρχει πολύ συχνά ανάμεσα στα

αδέλφια. Οι ομάδες του αίματος είναι συμβατές και αυτό είναι μια καλή

προϋπόθεση αλλά πρέπει να ελεγχθεί εάν και τα HLA αντιγόνα είναι

συμβατά. Αυτό σημαίνει αρκετές ιατρικές εξετάσεις οι οποίες δεν θα είναι

πάντα και τόσο ευχάριστες. Σκεφτείτε όμως ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο

αφού έτσι σώζουμε Ζωή.

HLA
Πρόκειται για ένα σύστημα αντιγόνων, σα δείκτης (αριθμός) ταυτότητας, που

βρίσκεται πάνω στα λευκά αιμοσφαίρια, αλλά και στα περισσότερα κύτταρα

του οργανισμού και είναι ανάλογο με τις ομάδες αίματος που βρίσκονται

πάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Οσο μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα αυτών των

αριθμών του δότη και του δέκτη, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν για

την επιτυχία της μεταμόσχευσης. Οι ομοιότητες αυτές είναι πολύ συχνές

ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας.

ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΟΤΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΖΩΗ;

Ναι, μπορεί κάποιος να ζει φυσιολογικά με ένα μόνο νεφρό. Ο νεφρός που

παραμένει αναλαμβάνει και τη λειτουργία του νεφρού που έχει

μεταμοσχευθεί. Η δωρεά οργάνων από ζώντα δότη, επιτρέπεται μόνο μεταξύ

συγγενή πρώτου βαθμού. Τιμωρείται όποιος προσφέρετε να δώσει

μοσχεύματα από το σώμα του έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος. 

Τα όργανα δε πουλιούνται ούτε αγοράζονται. Πρόκειται για μία προσφορά και

είναι πάντοτε χωρίς χρήματα.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ;

Το σώμα του δότη αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Μετά την αφαίρεση των

οργάνων, παραδίδεται στους συγγενείς για τη διαδικασία της κηδείας.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ;

Οχι. Αφού γίνει η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, όλα τα έξοδα της

διαδικασίας της μεταμόσχευσης καλύπτονται από το κράτος.

ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΠΟΙΟΣ ΠΗΡΕ
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ;

Οχι. Η εμπειρία μας έδειξε ότι είναι λάθος η οικογένεια του δότη να γνωρίζει

τους ασθενείς που πήραν τα όργανα για να μη δημιουργούνται σχέσεις

εξάρτησης ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Για αυτό και σύμφωνα με το νόμο

τηρείται η ανωνυμία μεταξύ των οικογενειών του δότη και του λήπτη.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Η δωρεά οργάνων επιτρέπεται από τις περισσότερες θρησκείες, εφόσον αυτή

μπορεί να σώσει τη ζωή άλλων ανθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To dwrea-zois.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.